A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9.., .., .. (1985) Transcaspiites Luppov, gen. nov. // : .. (.) . .: . . 145-155.ENG