A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9Stoyanow A. (1958) Suture of Acanthohoplites Aschiltaensis (Anthula) // GSA Bulletin, 69 (5): 607-610. +ENG