A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9.. (1984) Temnoptychites ( Craspeditidae) // . . .75-82.ENG