A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9Guzhikov A., Bagayeva M., Arkadiev V. (2014) Magnetostratigraphy of the Upper Berriasian Zavodskaya Balka section (East Crimea, Feodosiya) // Volumina Jurassica, 2014, xii (1): 175 -184.ENG